Privacy

 

Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Sportwerk Vlaanderen vzw met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Zuiderlaan 13.
Hieronder geven wij je zowel informatie over de manier waarop wij gegevens van onze klanten en gebruikers van onze websites
en apps voor mobiele apparaten verwerken als over de persoonsgegevens van (kandidaat) werknemers en klanten die door één
van onze diensten zijn opgeslagen in onze administratie.

Sportwerk Vlaanderen is een erkende vzw die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.

Sportwerk Vlaanderen gaat zorgvuldig om met deze gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke
wet- en regelgeving (o.m. de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens en elke andere van toepassing zijnde regelgeving en de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming.)

Het meest actuele privacybeleid vindt u steeds terug op onze website,
de huidige versie is het laatst gewijzigd op 9 juli 2019.

Privacy beleid van Sportwerk Vlaanderen vzw

1. Verwerking van persoonsgegevens

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy Statement.

1. Persoonsgegevens van de medewerker
Waaronder kandidaten (voor een vaste job, in het kader van occasionele arbeid, voor tewerkstelling als student of als RSZ-vrijgestelde in de socio-culturele sector).

De via deze website of bij een inschrijving op één van onze vestigingen/HR-diensten meegedeelde persoonsgegevens, worden bewaard voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder werving en selectie, het organiseren van occasionele tewerkstelling of het zoeken naar uitvoerders van tijdelijke opdrachten.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om:

u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Sportwerk Vlaanderen vzw (o.a. marketingacties en promoties bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief of via gepersonaliseerde briefwisseling);
om uw profiel en geschiktheid te kunnen beoordelen voor een job als tijdelijke sportbegeleider of vaste medewerker;
met het oog op personeelsbeheer en loonadministratie of voor de uitvoering van uw programma van outplacementbegeleiding of loopbaanbegeleiding;
voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling (vb.: opleiding);
voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie;
het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
voor het aanvragen van subsidies en vrijstelling van bedrijfsvoorheffing;
om wet- en regelgeving na te kunnen komen, waaronder maar niet beperkt tot, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude, nationale en internationale sanctiewetgeving en overige wet en regelgeving.
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

naam en adres, e-mail adres en andere contactgegevens;
geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht;
nationaliteit, INSZ-nummer, werkvergunning en verblijfsdocument;
curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring;
gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen/assessments die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
gegevens over beschikbaarheid, vakantie en verloven;
de persoonlijke gezinssituatie in het kader van fiscale aspecten;
andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties.
Sportwerk Vlaanderen legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt hiermee bedoeld strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag, de nationaliteit, het INSZ-nummer, persoonsgegevens over gezondheid.

Indien nodig in het kader van de doelstellingen van Sportwerk Vlaanderen en mits toestemming van de (kandidaat) werknemer, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgeven aan klanten, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Sportwerk Vlaanderen zal de nodige maatregelen nemen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

2. Persoonsgegevens van zakelijke relaties
Waaronder opdrachtgevers (klanten), leveranciers, verkopers, en elke andere instanties waarvan wij persoonsgegevens verzamelen van sommige werknemers van het bedrijf.

Sportwerk Vlaanderen verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen of organisaties die tot ons klantenbestand behoren en de persoonsgegevens van particulieren voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via een nieuwsbrief die al dan niet gedigitaliseerd wordt verzonden of via gepersonaliseerde briefwisseling.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
– namen, contactgegevens

Indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van Sportwerk Vlaanderen en voor de goede werking van het bedrijf, kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan andere vennootschappen die welbepaalde onderdelen van het HR-proces overnemen, aan kandidaten/werknemers en in alle overige gevallen waarin we hiertoe kunnen verplicht worden bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin. Persoonsgegevens kunnen enkel worden doorgegeven binnen België. Sportwerk Vlaanderen heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

3. Beveiligingsmaatregelen
Sportwerk Vlaanderen doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Alleen daartoe gemachtigden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is Sportwerk Vlaanderen met hen, door middel van een ondertekende geheimhoudingsverklaring, overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen

4. Inzage en/of wijzigen gegevens
We danken u om elke wijziging aangaande uw persoonsgegevens aan ons door te geven.
Conform de wet van 8 december 1992 beschikt u over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Sportwerk of met de personeelsdienst.

Via uw eigen account (Mijn Sportwerk) heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Sportwerk Vlaanderen. U bent daartoe gemachtigd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming die de databeschermingsrichtlijn van 1995 vervangt.

5. Vragen, opmerkingen, klachten
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Sportwerk Vlaanderen, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@sportwerk.be.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer zal een aangifte gedaan worden uit naam van Sportwerk Vlaanderen. Deze aangifte is alsdan te raadplegen in het openbaar register dat toegankelijk is op de website van het CBPL.

 

Website

6. Inhoud
Sportwerk Vlaanderen is verantwoordelijk voor de inhoud van de website.
De Website van Sportwerk Vlaanderen is openbaar en wereldwijd toegankelijk.
Elke betrokkene kan de Website van Sportwerk Vlaanderen bezoeken zonder zijn Persoonsgegevens aan Sportwerk Vlaanderen door te geven.

7. Verwijzingen en links
De Website van Sportwerk Vlaanderen bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Sportwerk Vlaanderen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Sportwerk Vlaanderen raadt de betrokken bezoeker dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat betrokkene op de hoogte is hoe deze derden met zijn persoonsgegevens omgaan.

8. Gebruik logbestanden
De Website van Sportwerk Vlaanderen verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van de bezoeker, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar de bezoeker is doorgelinkt naar de website van Sportwerk Vlaanderen, het IP-adres van de Internet Service Provider van de bezoeker, het besturingssysteem van de bezoeker, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die de bezoeker heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat de bezoeker doorstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Sportwerk Vlaanderen te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

 

Wijzigingen

Sportwerk Vlaanderen kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van Sportwerk Vlaanderen.

Deze versie is opgesteld in 8 juli 2019.