Gebruiksvoorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de software van Sportwerk Vlaanderen via de website. De website wordt beheerd door Sportwerk Vlaanderen vzw (hierna “Sportwerk” genoemd), met maatschappelijke zetel 9000 Gent (België), Zuiderlaan 13, BE 0431.746.505 . Voor vragen over de website kan contact opgenomen worden via info@sportwerk.be

Artikel 2: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Registratie: elektronische vastlegging door de Gebruiker van een bevestigd emailadres en een zelfgekozen wachtwoord dat na inbreng gecodeerd wordt, door het opgeven van een achternaam, voornaam, domicilieadres en eventueel 2verblijfsplaats en het opgeven van de verworven diploma’s en mits akkoordverklaring met deze Gebruiksvoorwaarden waardoor de gebruiker het recht verwerft de website, de app en al zijn functionaliteiten te gebruiken.

2. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die via registratie en akkoordverklaring de Gebruiksvoorwaarden van de Sportwerk website en app aanvaard heeft.

3. Gebruiksvoorwaarden: het geheel van de voorwaarden waaronder de gebruiker gebruik mag maken van de website en de App en waarmee hij zich via registratie en akkoordverklaring expliciet akkoord verklaart.

4. App: Via de website kan de gebruiker een overzicht aan openstaande sportopdrachten, waarvoor hij/zij in aanmerking komt op basis van diploma’s en locatie, raadplegen, filters instellen en zich kandidaat stellen voor sportopdrachten waarin hij/zij is geïnteresseerd.

Artikel 3: Gebruik van de Sportwerk website & app

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App. Door het aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden via registratie en akkoordverklaring is de Gebruiker ook ontegensprekelijk op de hoogte en akkoord met de Privacy Policy van Sportwerk Vlaanderen. Deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy zijn tevens te raadplegen, te downloaden en te printen op de website van Sportwerk . Sportwerk kan deze Gebruiksvoorwaarden aanpassen indien de website en app zijn functionaliteiten wijzigen. Om gebruik te kunnen maken van de website en applicatie, moet je toestel aan staan, niet in vliegtuigmodus staan en moet je verbonden zijn met het internet. Omdat de website en applicatie een internet verbinding nodig heeft, kan het bezoeken van de website en het gebruiken van deze applicatie dus kosten met zich brengen. Je telefoonaanbieder kan je meer vertellen over deze kosten.

Artikel 4: Verwerking van informatie

De Gebruiker geeft Sportwerk hierbij toestemming om de door de Gebruiker verstrekte informatie te verwerken, bewaren en gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig of gewenst voor het juist doen werken van de applicatie. Sportwerk zal de door de Gebruiker verstrekte informatie verwerken, bewaren en gebruiken in lijn met de hiervoor geldende wetgeving.

De toestemming van de Gebruiker heeft betrekking op de volgende gegevens: e-mailadres, wachtwoord, achternaam, voornaam, domicilie, 2e verblijfplaats (optie), diploma(‘s). De informatie wordt … maanden/jaren worden bewaard.

Artikel 5: Licentie

Sportwerk verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet in sub licentie te geven en nietoverdraagbare licentie voor het gebruik van de Sportwerk website & app. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de website en app te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. De Gebruiker mag de Sportwerk website & App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, compileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Sportwerk. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Sportwerk Website & App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. Sportwerk zal zich naar best vermogen inspannen om de website & app ten behoeve van de gebruiker functioneel te houden. Sportwerk heeft te allen tijde het recht om de website/app en diens functionaliteiten aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Sportwerk kan eveneens de licentie eenzijdig stopzetten, het gebruik van de licentie beperken of de toegang tot de website en App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend ontzeggen. Sportwerk zal de Gebruiker hierover informeren. Sportwerk heeft het recht de aangeboden functionaliteiten van tijd tot tijd aan te passen om deze te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, Sportwerk zal zich inspannen om eventuele fouten in de website & app op te lossen maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de Sportwerk website & app waaronder de onderliggende processen, werkmethoden, software, afbeeldingen, logo’s, merknamen, teksten, ontwerpen en knowhow ,… berusten uitsluitend en exclusief bij Sportwerk. De Gebruiker zal de naam en reputatie van Sportwerk te allen tijde in acht nemen en er zorg voor dragen dat haar gebruik van de website & app op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Sportwerk.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De Sportwerk website & app is met de grootste zorg samengesteld. Sportwerk kan echter niet garanderen dat de website & App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. Sportwerk houdt zich het recht voor de website & App tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen. Sportwerk is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de website & App. De Gebruiker vrijwaart Sportwerk voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de website & App, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Sportwerk, een andere gebruiker van de website of App dan wel een derde. De Gebruiker zal Sportwerk alle schade en kosten vergoeden die Sportwerk als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

Artikel 8: misbruik van de website of applicatie

Onder misbruik wordt verstaan: het gebruiken van de website of applicatie op een andere wijze zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, alsmede het gebruiken van de website of applicatie op een wijze die de rechten van (een) derde(n) schendt. Sportwerk kan misbruik altijd melden bij politie en/of justitie.

Indien sprake is van (al dan niet strafbaar) misbruik, kan Sportwerk ervoor kiezen een boete ter hoogte van de geleden schade op te leggen. Deze boete staat niet in de weg aan de

verplichting om alle werkelijk door ons of derden geleden schade te vergoeden.

Artikel 9: Beëindiging gebruik van de website of App door Gebruiker

De Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van zijn apparaten te verwijderen of te de-installeren of zich uit te schrijven op de website.

Artikel 10: Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Gent. Sportwerk kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.

Versie 1, 11 december 2017